Verser kan niet

Kopen direct vanaf de kweker

Bel ons

Voor vragen en advies

Veilig betalen

Ook pinnen bij bezorging

Bepaal zelf afleverdag

Ook op zaterdag

Inhoud winkelwagen

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Garantie

Op de garantie van Beukenhaag.nl zijn de voorwaarden van Thuiswinkel.org van toepassing.

De geleverde producten van Beukenhaag.nl moeten die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik, voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering. Beukenhaag.nl verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan Beukenhaag.nl niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie uitgebreid met:

- Tot een half jaar na factuurdatum: de kosten van productreparatie respectievelijk vervanging, (exclusief de vracht- en voorrijkosten van 9 euro), komen volledig voor rekening van Beukenhaag.nl mits bij aanplant gebruik is gemaakt van hagengrond. Bij Beukenhaag.nl besteld of aantoonbaar elders.

Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die Beukenhaag.nl kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.

De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemde. Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Beukenhaag.nl, geldt deze garantie ook voor de afnemer. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.

De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, groeisnelheid, vertakking, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Waterschade en dergelijke dient u altijd te claimen bij uw eigen inboedelverzekering. Is er volgens u sprake van een fabricage- of constructiefout, meldt dit dan direct bij Beukenhaag.nl. Vermeldt hierbij duidelijk uw naam, bestelnummer, aankoopdatum en soort artikel. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk actie ondernemen.
Zie voor informatie aangaande uw rechten en plichten als consument: www.consuwijzer.nl
Wenst u meer informatie omtrent onze garantie of heeft u een klacht over een geleverd product, neem dan contact met ons op.

Herroepingsrecht

Bij aankoop van producten heeft u een bedenktijd van 14 dagen. Dat wil zeggen, u kunt zonder opgave van redenen de koopovereenkomst ontbinden. Dit heet het herroepingsrecht. Dit gaat in op de dag na ontvangst van de bestelde producten. * Tijdens deze termijn zult u wel zorgvuldig met het product en de verpakking moeten omgaan. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen bepalen of u het wilt behouden. Als u van het herroepingsrecht gebruik wilt maken, wordt van u verwacht dat het product met alle toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking aan ons wordt geretourneerd. Het aankoopbedrag, inclusief de eventuele bezorgkosten van de heenzending, wordt vervolgens binnen 30 dagen, nadat u aangeeft de bestelling verstuurd te hebben, aan u terugbetaald.

* Muv Belgie en Duitsland.

ideal Master Card PayPal Visa MisterCash Pinnen? Ja graag IBAN

Wacht a.u.b...